Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mam prawo i odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ..................... i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ......................................................... za cenę ..........,
2) ......................................................... za cenę ..........,
3) ......................................................... za cenę ..........,

Numer dokumentu sprzedaży .........................................

Numer zamówienia…………………………..............................................……

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr

......................................................................................

......................................................................................

lub..................................................................................

......................................................................................

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 


Imię, nazwisko i podpis Klienta
(w przyp. formy pisemnej dokumentu)